சுகாதார அமைச்சு: பொறுப்புகளை அடையாளமாக ஒப்படைத்தார் டாக்டர் சுப்ரா

கடந்த வியாழக்கிழமை 24 மே 2018-ஆம் நாள் சுகாதார அமைச்சின் பொறுப்புகளை அடையாளமாக புதிய சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் சுல்கிப்ளி அகமட் வசம் ஒப்படைத்தார். அன்று சுகாதார அமைச்சில் நடைபெற்ற ஓர் எளிமையான நிகழ்ச்சியில் தனது பொறுப்புகளை டாக்டர் சுப்ரா ஒப்படைத்தார்.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *